Reklamačné podmienky

Dôležité upozornenie!

Hneď pri prevzatí zásielky od kuriérskej spoločnosti prosím skontrolujte stav tovaru  v zásielke, v prípade akéhokoľvek zisteného poškodenia prosím nafoťte balík spolu s poškodeným tovarom a spolu s adresným štítkom aby sme vedeli reklamáciu uplatniť u kuriérskej spoločnosti na konkrétny balík! Fotky a opis zistenej závady, poškodenia prosím zašlite na mailovú adresu: vefashion@vefashion.sk, alebo oznámte aj telefonicky na +421 911 382 250 a následne zašlite fotodokumentáciu a vyplnený reklamačný formulár na náš e-mail. Ďakujeme!

1. Prevádzkovateľ (predávajúci) – voči ktorému sa reklamácia uplatňuje:

Sídlo spoločnosti

Reklamované zásielky zasielajte so sprievodným listom, číslom objednávky alebo kópiou faktúry na adresu:

Adresa spoločnosti

2. Objednávateľ (kupujúci) – ktorý reklamáciu uplatňuje:
– meno a priezvisko/názov/obchodné meno:
– adresa trvalého pobytu/sídla/miesta podnikania:
– dátum narodenia/IČO:
– e-mailová adresa:
– telefónne číslo:
– adresa* pre komunikáciu a doručenie výsledku reklamácie:
– objednávateľ žiada o doručenie výsledku reklamácie na adresu sídla Prevádzkovateľa, na ktorej si Objednávateľ výsledok reklamácie osobne prevezme: Áno/Nie***
– bankový účet** pre doručenie výsledku reklamácie:

3. Reklamovaný produkt:
– názov produktu (model, veľkosť balenia):
– výrobca/dodávateľ produktu (značka):
– číslo faktúry vystavenej Prevádzkovateľom k produktu (je totožné s číslom objednávky produktu):

4. Popis vady produktu:
– popis vady, pre ktorú Objednávateľ produkt reklamuje:

5. Objednávateľom preferovaný spôsob vybavenia reklamácie:
– oprava produktu, výmena produktu alebo jeho súčasti, odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie kúpnej ceny, poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny

6. Dátum vyplnenia a odoslania tohto reklamačného formulára

7. Podpis Objednávateľa:
– na túto adresu bude odoslaný výsledok reklamácie (napr. opravený produkt, vymenený produkt, oznámenie o zamietnutí reklamácie atď.)
– na tento účet bude odoslaný výsledok reklamácie (napr. zľava z kúpnej ceny)
– ponechajte alebo zakrúžkujte platný údaj
– nie je pre Prevádzkovateľa záväzný, Prevádzkovateľ naň však bude prihliadať spolu s povahou reklamovanej vady a ďalšími skutočnosťami v zmysle platných právnych predpisov
– najmä ak je reklamačný formulár uplatňovaný osobne alebo písomne

Na zodpovednosť za vady produktov, záruku a uplatňovanie práv z nich (reklamáciu) sa vzťahujú ustanovenia článku VI. a súv. Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti V & E Fashion s. r. o.